CONDICIONS DE COMPRA

PREUS

Els preus que apareixen en aquesta tarifa són en euros i inclouen els tipus impositius que assenyala la llei. En tot cas, no inclouen la instal·lació, la posada en marxa ni els accessoris.

 

MODALITATS DE PAGAMENT

Transferència bancària Pagament amb targeta bancària.

 

COMANDES

Posem a la seva disposició les següents modalitats per a realitzar una comanda:

 • Per escrit mitjançant correu electrònic a: info@hostelvic.es
 • A través de la cistella web.

 

En ambdós casos:

 • El terminis d’expedició de 24 h a 7 dies són els considerats habituals (excepte puntuals retards i/o complicacions de fabricació), sense caràcter vinculant i per això, no poden ser motiu de reclamació o anul·lació de la comanda.
 • L’anul·lació d’una comanda ha de sol·licitar-se per escrit i tenir el nostre consentiment. Les comandes s’acceptaran segons les condicions de venda de Coimar Hostelería SL.
 • La cancel·lació total o parcial de la comanda no serà vàlida si els productes ja han sortit dels magatzems de Coimar Hostelería SL.

 

TRANSPORT

La mercaderia viatjarà a ports pagats en la península Ibèrica pel mitjà que estimi oportú Coimar Hostelería SL. Si el Client requereix d’un embalatge o sistema d’enviament especial, serà a càrrec del Client (inclòs camió amb plataforma).

 

CONFORMITAT DE LLIURAMENT

El Client ha de revisar obligatòriament l’estat de les mercaderies lliurades en presència del transportista i escriure els desperfectes detectats, si n’hi hagués, en el document de lliurament del transportista. En un termini màxim de 12 hores el Client haurà d’enviar una còpia d’aquest document a Coimar Hostelería SL.

 

En el cas que no es notifiquin els desperfectes en el moment del lliurament, el Client disposa de 12 hores per a notificar-ho directament a l’agència enviant una còpia del document a Coimar Hostelería SL.

 

En cas de no poder revisar la mercaderia i notificar els possibles desperfectes al moment del lliurament, el Client haurà d’indicar en el document de lliurament del transportista “Pendent de revisió” en el termini de 12 hores.

 

Si no es respecta el termini esmentat de 12 hores, es perdrà tot dret a reclamació. Les agències de transport no es fan responsables de les reclamacions realitzades fora de les 24 hores establertes.

 

DEVOLUCIONS

No s’acceptarà cap devolució sense el consentiment previ, exprés i per escrit a Coimar Hostelería SL. Les devolucions no acordades seran automàticament rebutjades pel nostre magatzem.

 

Només s’acceptaran devolucions de productes sense usar, en perfecte estat i en el seu embalatge original, en un termini màxim de 20 dies des de data de factura.

 

En el cas de correspondre un abonament aquest es realitzaria abonant la quantitat de la compra mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per el Client.

 

La gestió i el cost del transport anirà a càrrec de Coimar Hostelería SL. si el material no ha arribat en perfectes condicions. Si el Client desitja retornar el material, la gestió i el cost del transport anirà a càrrec del Client.

 

GARANTIA

 • Legal de Conformitat: Conformement al que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2007, tots els productes venuts per Coimar Hostelería SL es beneficien d’una garantia legal de conformitat que té una durada d’1 any per als productes nous. No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.
 • Garantia Comercial del Fabricant: Tots els productes que embeni Coimar Hostelería SL inclouen la garantia oficial del fabricador, que a més dels defectes de fabricació cobreix també les possibles avaries produïdes durant aquest període de garantia. En cas que Coimar Hostelería SL gestioni la reparació del seu producte,les despeses d’enviament a la nostra central de devolucions aniran a càrrec de Coimar Hostelería SL (sempre que no es tracti d’un supòsit de falta de conformitat d’origen).
 • Les garanties no s’apliquen per als supòsits següents:
  • La deterioració creada per les adaptacions o ajustos (a part dels ajustos habituals de funcionament) o modificacions realitzats sobre un producte sense acord escrit amb Coimar Hostelería SL.
  • Tot el relatiu al manteniment periòdic, la reparació o el canvi de peces per desgast normal. La substitució dels consumibles (bateries, bombetes, fusibles, cristalls, cables d’alimentació…).
  • La deterioració creada per una utilització inapropiada del producte o el fet de no respectar les instruccions del fabricant pel que fa a l’ús i el manteniment del producte i la instal·lació incorrecta. Això inclou els canvis de tonalitat, oxidació o corrosió de l’aparell o de qualsevol dels seus elements.
  • Els danys generats per persones no acreditades o pels mateixos usuaris.
  • Els danys causats per accidents, raigs, inundacions, incendis, mala aeració o qualsevol altra causa de força major.
  • Si el model o el número de sèrie que figura en el producte han estat modificats.
  • Aquells productes ja reparats de possibles defectes per part de serveis tècnics aliens a Coimar Hostelería SL.
  • El servei de mà d’obra serà per càrrec del Client.
  • La garantia es responsabilitzarà de materials, no fent-se càrrec, en cap cas, de cap mena d’indemnització. Els materials de reposició viatjaran sempre per compte i risc del Client.

 

LITIGIS I RESPONSABILITATS

Coimar Hostelería SL no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del Client o d’un fet imprevisible per part d’una persona aliena al contracte.